Werkwijze
Werkwijze

Aanmelding

Denkt u dat uw zoon of dochter logopedie nodig heeft dan kunt u het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen 06-42239699. Indien er niet direct wordt opgenomen, schroom dan niet om even de voicemail in te spreken en dan zal u zo spoedig mogelijk worden teruggebeld. Ook wanneer u vragen heeft of er zijn twijfels over het aanmelden, kunt u altijd met ons contact opnemen.

Wilt u de praktijk van te voren eerst even bezichtigen, is dat geen enkel probleem. Laat het van te voren even weten dan zal er een kop koffie of thee voor u klaar staan.

Wanneer uw kind bij ons is aangemeld en u de verwijsbrief heeft van een medisch specialist (huisarts, jeugdarts, tandarts of orthodontist) wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

1

Wachtlijst

De praktijk heeft een wachtlijst. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behandeltijden van uw voorkeur. Het kan wel voorkomen dat dit niet altijd mogelijk is.

Behandelingen van kinderen onder de 4 jaar en kinderen van groep 1 en 2 worden zoveel mogelijk onder schooltijd ingepland.

2

DTL

Bij een aantal zorgverzekeraars (o.a. VGZ) is het mogelijk zonder verwijsbrief van een medisch specialist direct een afspraak te kunnen maken. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL of vergoeden het gedeeltelijk waaronder CZ. Voor meer informatie hierover is het advies om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

3

Intakegesprek

Tijdens uw eerste afspraak dient u een geldig identiteitsbewijs uw zorgverzekeringpasje en een verwijzing van een medisch specialist (huisarts, jeugdarts) mee te nemen. De persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en aangevuld. Voor de controle van uw verzekeringsgegevens raadplegen wij VECOZO.

Vervolgens zal er een intakegesprek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag.

4

Onderzoek

Na de intake zal er een onderzoek plaatsvinden. Omdat dit erg belangrijk is voor het opstellen van een behandelplan op maat, zal het mogelijk een aantal afspraken in beslag nemen. Het onderzoek richt zich op de hulpvraag. Indien er uitgebreid onderzoek nodig is, wordt dit altijd met u vooraf besproken.
5

Behandeling

Na het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld waarbij er rekening wordt gehouden met eventuele persoonlijke en/of externe factoren. Het behandelplan wordt met u besproken en de behandeling zal worden gestart wanneer u hiermee akkoord gaat.

Wanneer uw kind naar het kinderdagverblijf of naar basisschool De Parel in het gebouw gaat, is er een mogelijkheid dat uw kind uit de klas wordt gehaald. Dit is niet vanzelfsprekend en wordt alleen gedaan wanneer u door omstandigheden niet altijd bij de behandeling aanwezig kunt zijn. Wanneer dit het geval is, wordt er van ouder(s) / verzorger(s) wel verwacht dat er voldoende betrokkenheid is. De wijze waarop dit gebeurt zal met u in een overeenkomst worden vastgelegd.

6

Tussenevaluatie(s)

Er vindt na elke behandeling een korte evaluatie plaats over het verloop van de behandeling en de oefeningen hierbij. Wat ging goed en wat was nog lastig. Tevens kunt u op dat moment ook vragen stellen of bijzonderheden melden. Na elk meetmoment (heronderzoek) zal er een uitgebreide tussenevaluatie worden ingepland waarin de behandeling wordt geëvalueerd. Hierbij worden de bevindingen van de logopedist, ouder(s)/verzorger(s) en eventueel aanvullende gegevens van school of andere disciplines, die van belang zijn op het behandelproces, meegenomen. Daarna zullen we samen bekijken of logopedie nog moet worden voortgezet met eventuele bijstelling van het behandelplan of de logopedie wordt beëindigd indien het einddoel is behaald en u geen hulpvraag meer heeft.

Wanneer uw kind een jaar in behandeling is, zal er een tussenverslag worden geschreven naar de verwijzer. Indien een derde partij om een verslag vraagt, wordt dit in rekening gebracht. Bekijk hier de prijslijst.

7

Eindevaluatie

Blijkt echter dat de behandeldoelstelling(en) zijn behaald, zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Via de mail, indien u hiervoor toestemming geeft, wordt een vragenlijst opgestuurd. Wij hopen dat u hiervoor de tijd wil nemen aangezien het voor ons erg belangrijk is om de kwaliteit van de praktijk hoog te houden en daar waar nodig verbeteringen kunnen aanbrengen.
8

Afsluiting

Indien de laatste behandeling heeft plaatsgevonden, zal er nog een eindverslag worden geschreven naar de verwijzer. De behandeling wordt daarna afgesloten. Mocht er blijken dat zich in de toekomst nog problemen voordoen, neem dan gerust met ons opnieuw contact op.

9
Verhindering

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Als u onverhoopt toch niet kunt komen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten. De logopediepraktijk is altijd bereikbaar via telefoon/voicemail (06-42239699), ook in het weekend. U kunt ook een mail sturen naar info@logopedie-dyslexiedebeen.nl.

Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 35 euro. De zorgverzekeraar betaalt dit niet!

Waarneming

Logopedie & Dyslexie de Been vindt continuïteit van de behandeling erg belangrijk. De praktijk streeft er dan ook na om gedurende het hele jaar open te zijn dus ook tijdens schoolvakanties. Wel kunnen de openingsdagen en tijden afwijken dan wat u normaal bent gewend.

Bij afwezigheid tijdens een schoolvakantie of door ziekte/studieverlof wordt er samen met u gekeken naar andere mogelijkheden om de logopedie te kunnen voortzetten. Bij langdurige afwezigheid zal er voor waarneming worden gezorgd van een gediplomeerd logopedist.